Algemene Voorwaarden

1. ADVOCATENKANTOOR CORTET B.V.

Advocatenkantoor Cortet B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht, die zich ten doel stelt het uitoefenen van de rechtspraktijk door mr. J. Cortet – nader te noemen: “de advocaat” – in de ruimste zin van het woord. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van mr. J. Cortet alsmede diegenen die voor Advocatenkantoor Cortet B.V. werkzaam zijn.

2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, nader te noemen: “de opdracht”, die worden uitgevoerd door de advocaat en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Ook op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden – met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andere voorwaarden – van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van degenen die voor Advocatenkantoor Cortet B.V. werkzaam zijn.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de website van Advocatenkantoor Cortet B.V. en bij de Kamer van Koophandel alwaar Advocatenkantoor Cortet B.V. staat ingeschreven.

3. OPDRACHT

1. Indien de advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Cortet B.V. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Cortet B.V. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW (Burgerlijk Wetboek) wordt uitgesloten. De opdrachten worden uitsluitend met uitzondering van laatstgenoemde wetsartikelen aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Cortet B.V.

2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Advocatenkantoor Cortet B.V. en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

3. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar verwacht mag worden. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis en kent geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Cortet B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

5. Advocatenkantoor Cortet B.V. en de opdrachtgever hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen. Dit dient schriftelijk te geschieden. Advocatenkantoor Cortet B.V. heeft ook in geval van tussentijdse beëindiging recht op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de reeds verschuldigde dan wel nog verschuldigde verschotten.

6.Op alle aan Advocatenkantoor Cortet B.V verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Cortet B.V. van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de werkzaamheden door Advocatenkantoor Cortet B.V, inclusief geschillen over de declaratie, zullen eerst worden beslecht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr. H. Zobuoglu, advocaat bij Brouwer Zobuoglu Advocaten en Mediators te Amsterdam: hz@bzadvocaten.nl, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Advocatenkantoor Cortet B.V, www.advocatenkantoorcortet.nl

De kantoorklachtenregeling luidt als volgt: ga naar klachtenregeling.

7. Advocatenkantoor Cortet B.V. is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt.

De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en op lopende overeenkomsten. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is vóór dan wel ten tijde van de aanvaarding van de verstrekte opdracht door Advocatenkantoor Cortet B.V. aan de opdrachtgever overhandigd dan wel toegestuurd.

4. HONORARIUM, VERSCHOTTEN EN VOORSCHOT

1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Cortet B.V. omvatten het honorarium, verschotten en 21 % BTW. Ook reisuren zijn declarabele werkuren en worden tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. De kilometerkosten worden u niet in rekening gebracht.

2. Het honorarium van de advocaat wordt bepaald op basis van de bestede tijd en het geldende uurtarief welke wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Advocatenkantoor Cortet B.V. behoudt zich het recht voor om het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is evenwel gehouden om de tot aan de ontbindingsdatum gemaakte kosten te voldoen. Het recht tot ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

3. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Advocatenkantoor Cortet B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van aangetekende post, kosten van uittreksels).

4. Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met haar werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de einddeclaratie.

5. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

6. In geval van bijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen. In die gevallen zal de verschuldigde eigen bijdrage en de kosten van verschotten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

7. Indien het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgewezen of een later wordt ingetrokken, is de opdrachtgever het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met verschotten en 21 % BTW, verschuldigd. De opdrachtgever dient – indien gewenst – zelfstandig bezwaar te maken bij de raad voor rechtsbijstand. Bij een afwijzing van de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand is het ook aan opdrachtgever zelf om de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken om een peiljaarverlegging. Dit heeft echter geen opschortende werking en ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting om het in rekening gebrachte overeengekomen uurtarief, vermeerderd met eventuele verschotten en 21 % BTW na facturering tijdig te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de advocaat.

5. DECLARATIES EN OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN

1. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

2. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Cortet B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente en incassokosten is verschuldigd. De bedragen die niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan, zijn direct opeisbaar.

3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,00.

4. Indien de opdrachtgever bestaat uit meer dan één natuurlijke of rechtspersoon, zijn zij jegens Advocatenkantoor Cortet B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van alle verschuldigde betalingen aan Advocatenkantoor Cortet B.V.

5. Advocatenkantoor Cortet B.V. kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet.

6. DERDENGELDEN

Gelden die Advocatenkantoor Cortet B.V. ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor mr. J. Cortet
te Utrecht onder nummer NL47 INGB 0009 0127 05 ING Bank bij de ING bank te Utrecht. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van deze rekening, wordt over deze gelden geen rente vergoed.

7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Advocatenkantoor Cortet B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Cortet B.V. en de advocaat voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is te allen tijde beperkt tot het bedrag inclusief het eigen risico dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in de desbetreffende zaak beperkt tot het door Advocatenkantoor Cortet B.V. aan de opdrachtgever gefactureerde en door de opdrachtgever daadwerkelijk aan Advocatenkantoor Cortet B.V. betaalde bedrag aan honorarium (exclusief 21% BTW en verschotten), zulks met een maximum van € 10.000,00.

3. Iedere aanspraak jegens Advocatenkantoor Cortet B.V. vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de schade en/of de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert en Advocatenkantoor Cortet B.V. hiervan niet binnen de gestelde periode schriftelijk in kennis heeft gesteld.

4. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Cortet B.V. respectievelijk de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Cortet B.V. is voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

5. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Cortet B.V. en de advocaat voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht – waaronder begrepen een omstandigheid dat de opdrachtgever aan de advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt – van die betreffende opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor die opdrachtgever zijn verricht, alsmede tegen de kosten van Advocatenkantoor Cortet B.V. in verband met het voeren van verweer tegen dergelijk vorderingen.

6. Advocatenkantoor Cortet B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden advies in te winnen bij derden, waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Advocatenkantoor Cortet B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Advocatenkantoor Cortet B.V. is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Advocatenkantoor Cortet B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met insolventie van financiële instellingen of andere derde partijen.

8. INFORMATIEVERSTREKKING

1. Advocatenkantoor Cortet B.V. zal bij de uitvoering van de opdracht maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de advocaat- cliënt relatie en de geheimhouding. De opdrachtgever verleent uitdrukkelijk aan Advocatenkantoor Cortet B.V. toestemming om binnen haar kantoor bekende informatie te delen met degenen voor wie kennisneming van die informatie nuttig is in verband met de verstrekte opdracht of relatiebeheer.

2. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, meer in het bijzonder smartphones en internet.

3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte opdracht en informatie.

4. Originele stukken (afkomstig van de opdrachtgever) zullen, op eerste verzoek van en/of namens opdrachtgever aan het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden geretourneerd.

9. ARCHIVERING

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt, waarna het dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard en staat gedurende die tijd tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten ter hoogte van € 40,- ter beschikking van de opdrachtgever. Na ommekomst van deze termijn is Advocatenkantoor Cortet B.V. gerechtigd om het dossier zonder voorafgaande waarschuwing te vernietigen.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Cortet B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die voorrang op het Nederlandse recht genieten. Alle geschillen zullen – onverminderd artikel 3 sub 6 – in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

11. SLOTBEPALINGEN

Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.