Gebruiksvoorwaarden

Op ieder gebruik van onze website, daaronder begrepen de applicaties zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. De informatie op de website van Advocatenkantoor Cortet is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en dient ter algemene kennisname. De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in. Alle informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Advocatenkantoor Cortet garandeert niet dat de informatie op de website juist, volledig en/of up-to-date is. Daarnaast staat Advocatenkantoor Cortet er niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos functioneert en/of vrij is van virussen.

De website van Advocatenkantoor Cortet bevat links naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Advocatenkantoor Cortet heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites en is hiervoor niet verantwoordelijk.
Het gebruik van onze website en/of applicaties, alsmede de daarop weergegeven informatie is volledig voor eigen rekening en risico. Advocatenkantoor Cortet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website en/of de daarop weergegeven informatie.

2. Advocatenkantoor Cortet tracht de privacy van alle gebruikers van haar website te waarborgen. Persoonlijke informatie die de gebruiker aan Advocatenkantoor Cortet verschaft, is vertrouwelijk en zal in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Advocatenkantoor Cortet zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op grond van enige wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak. Het staat de gebruiker vrij om Advocatenkantoor Cortet te verzoeken eventuele fouten in persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of deze te verwijderen.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en applicaties van Advocatenkantoor Cortet, alsmede de inhoud ervan, berusten volledig bij Advocatenkantoor Cortet of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Cortet is het niet toegestaan de website, de applicaties of de inhoud daarvan te delen, te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, etc. Advocatenkantoor Cortet is een beschermde handelsnaam.