Intellectueel Eigendomsrecht

Voor uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs is het van belang om te weten dat zij hun werken kunnen beschermen via het intellectueel eigendomsrecht. Hiermee kan worden voorkomen dat anderen zonder toestemming en consequenties hun werken kunnen gebruiken. Wanneer een ander misbruik maakt van een werk dat is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht dan dient de maker van het werk stappen te ondernemen tegen de inbreukmaker.

U kunt hierbij denken aan:

  • de inbreukmaker aanschrijven en een minnelijke oplossing beproeven
  • kort geding
  • bodemprocedure
  • de douane verzoeken om op te treden tegen de geconstateerde inbreuk

Bij de stappen die u neemt kunt u het volgende vorderen:

  • verbod op inbreuk
  • vernietiging goederen
  • schadevergoeding
  • winstafdracht
  • proceskostenvergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten
  • gegevens van afnemers van de goederen waarmee een inbreuk wordt gemaakt

Advocatenkantoor Cortet houdt zich bezig met het voeren van procedures en het adviseren van cliënten op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht en modellenrecht.

Auteursrecht

Het uitsluitend recht van de maker van een werk om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen betreft het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege op het moment van vervaardiging.

Het werk dient hiervoor wel voldoende oorspronkelijk te zijn en over het persoonlijk stempel van de maker te beschikken. Het bestaan vaan een auteursrechtelijk beschermd werk wordt in diverse Nederlandse en Europese uitspraken al gauw aangenomen.

Ook inzake het auteursrecht kunnen wij u van advies en bijstand voorzien, teneinde geschillen te voorkomen dan wel te beslechten.

Merkenrecht

Middels een merk kunnen producten en diensten die worden aangeboden op de markt van elkaar worden onderscheiden. Middels inschrijving van een merk in het merkenregister wordt het uitsluitend recht daarop verkregen. Wij adviseren u graag omtrent de mogelijkheden voor de registratie van uw merk. Tevens staan wij u graag bij wanneer er sprake is van een inbreuk op uw merkenrecht dan wel wanneer u van merkinbreuk wordt beschuldigd.

Handelsnaamrecht

Een onderneming – die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt – of een deel daarvan wordt gedreven onder een handelsnaam. Het recht op een handelsnaam ontstaat op het moment dat een bepaalde aanduiding ter onderscheiding van een onderneming daadwerkelijk in het handelsverkeer wordt gebruikt. Voor aanspraak op een handelsnaam is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dus niet doorslaggevend. Wel kan dergelijke inschrijving relevant zijn in verband met het leveren van bewijs inzake een geschil omtrent het recht op een handelsnaam.

In de Handelsnaamwet is vastgelegd dat het niet is toegestaan om een onderneming te voeren onder een naam – of een naam die nauwelijks afwijkt van een bedrijfsnaam – die reeds door een ander rechtmatig wordt gebruikt. Zulks ter voorkoming van verwarring bij het publiek.

Wij adviseren u graag omtrent de zaken waarvan u zich dient te vergewissen voordat u uw bedrijfsnaam vastlegt. Tevens staan wij u graag bij in kwesties waarbij u wordt beticht van een inbreuk op een handelsnaam dan wel inzake kwesties waarbij er en inbreuk wordt gemaakt op uw handelsnaamrecht.

Octrooirecht

Het exclusieve recht om een technische vinding te exploiteren, wordt ook wel een octrooi genoemd en dient – indien men voor bescherming in aanmerking wenst te komen te worden geregistreerd. Hierbij is het noodzakelijk dat een octrooi ten tijde van de registratie nieuw is, zodat een vinding niet eerder voor het publiek beschikbaar mag zijn geweest en ook niet eerder zijn beschreven. Voorts dient de vinding daadwerkelijk inventief en industrieel toepasbaar te zijn.

Wij kunnen u adviseren omtrent het octrooirecht en het aanvragen daarvan. Voorts kunnen wij u van advies en bijstand voorzien inzake geschillen omtrent het octrooirecht.

Modellenrecht

Op de vormgeving van een product met een nieuw en eigen karakter kan- voor de maximale duur van 25 jaar – een modelrecht worden verkregen (veelal) na inschrijving daarvan.

Uiteraard kunnen wij u op dit gebied van advies en de benodigde informatie voorzien, ten einde inbreuken te voorkomen en tegen te gaan.