Incasso’s

Ook inzake debiteurenkwesties bent u bij Advocatenkantoor Cortet aan het juiste adres.

Wanneer een debiteur in verzuim verkeert dan kunt u een beroep op ons doen inzake het opstarten van een incassoprocedure. Wij zullen de debiteur namens u voor een laatste maal sommeren om binnen een bepaalde termijn alsnog tot betaling aan u over te gaan.

Indien de debiteur niet binnen de gestelde termijn aan de sommatie voldoet, dan is de vordering opeisbaar en kan er namens u een incassoprocedure worden gestart bij de daartoe bevoegde Rechtbank, waarbij tevens aanspraak zal worden gemaakt op betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Afhankelijk van de kwestie zal een kort geding of een bodemprocedure worden opgestart ten einde betaling van uw vordering te verkrijgen. Uiteraard zult u hieromtrent in een adviesgesprek nader worden geïnformeerd aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden die in uw kwestie aan de orde zijn.