Sociale Zekerheidsrecht

Het stelsel van Sociale zekerheid is erop gericht mensen financiële bestaanszekerheden te verschaffen in de gevallen, waarin zij zijn aangewezen op een uitkering ten gevolge van bijvoorbeeld werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Het sociaal zekerheidsrecht is constant aan verandering onderhevig, zodat dit een tamelijk complex rechtsgebied betreft.

Advocatenkantoor Cortet biedt u deskundige bijstand in zienswijze-, bezwaar-, beroeps- en hoger beroeps procedures in onder andere de volgende kwesties:

  • uitkeringen bij werkloosheid (WW en WWB)
  • uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
  • AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw)
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet
  • studiefinanciering
  • voorzieningen voor gehandicapten